shin noun

VERB + SHIN kick (sb in/on) I kicked him hard in the shins to shut him up. | bang, bark, bruise, gash, graze, knock I barked my shin on a tree stump.

SHIN + NOUN bone | guard, pad

PREP. on the/your ~ a nasty cut on her shin

You can also check Google Dictionary: shin (English, 中文解释 )

  • 牛津搭配词典下载